Huvudmeny
bullet Nyheter
bullet Ånge/Tälje (ESUJ)
bullet Forum
bullet Termikprognos
bullet Länkar
bullet Verksamhet
bullet Information
bullet Miljö
bullet Styrelse
bullet Bingolotto
bullet Länkar
bullet Historik
bullet Bilder
Välkommen
Användarnamn:

Lösenord:


Kom ihåg mig

[ ]
Online
Gäster: 1
Medlemmar: 0
På denna sida: 1
Medlemmar: 17, senaste: Hans Erik Å
Miljö

Miljö

 • Ånge Flygklubb anser att ett ansvar för miljön är självklart och utbildar
  därför piloter och andra medlemmar i grundläggande miljökunskap.
 • Det ständiga miljöförbättringsarbetet skall beredas plats i Ånge Flygklubbs
  dagliga verksamhet.
 • Ånge Flygklubb har i enlighet med rådande rekomendationer lämnat rapport
  om miljöpåverkan till Ånge Kommun.
 • Ånge Flygklubb har dessutom antagit Segelflygets miljökodex som visas
  nedan. Finns även på Segelflygets hemsida.

:: Förhållningssätt för den miljömedvetne
segelflygaren.
Segelflygaren är medveten om att en opåverkad miljö i en frisk
atmosfär är en förutsättning för att nu och i framtiden kunna utöva en fri
och utmanande sport.
Segelflygaren är klar över att han eller hon personligen påverkar
omgivningen, trots att sporten i sig är ljudlös, därför att man verkar i
naturens grundstenar för livet: jord, luft och vatten. Detta tar sig uttryck
i följande.
Påverkan på marken genom att utnyttja markområden för att taxa,
starta, landa och parkera flygplan, samt genom att uppföra klubbhus, hangarer,
parkeringsplatser och andra infrastrukturella inrättningar för t.ex. flygsäkerhet
(flygledarfordon).
Energibehov för start med motordriven vinsch, uppbogsering med
motorflygplan eller självstartande motordrivna segelflygplan. Markbunden
transport av nedmonterat segelflygplan i vagn och resor till och från flygplatsen.
Buller, avgaser och avfall avges vid taxning, start, flygning
och landning med motordrivna flygplan, vid underhållsarbeten och vid färd
med den egna bilen.

Segelflygaren uppträder miljömedvetet genom att ta det ansvar
som åvilar honom i detta avseende, bemödar sig alltid om att inte skada
flygsportens anseende som en miljömedveten fritidssysselsättning, och
beaktar alltid Segelflygets och klubbens förhållningsregler.

Ansvaret för ett miljömedvetet segelflygande ligger alltid hos piloten
och den enskilde medlemmen. Det är han som måste se till att förutsättningar
skapas för ett miljömedvetet förhållningssätt, ett miljömedvetet segelflygande.
Med det menas att från planeringen till genomförandet av flygningen till
det att flygplanet ställs in i hangaren måste flygaren verka för att minsta
möjliga påverkan sker på naturen.


:: Den miljömedvetne segelflygaren
- undviker bullerstörningar i flygverksamheten genom att strikt
hålla sig till lokalt fastställda tider för verksamheten (ingen bogsering
efter 21.00 eller före 09.00 på lördagar och söndagar eller andra helgdagar).
- undviker flygning och framförallt stig- och sjunkvägar över områden
där en lugn omgivning förutsätts råda t.ex. sjukhus, äldreboende, kyrkor,
fritidshus och rekreationsområden, naturskyddsområden etc. Varierar stigrutter
för att ej skapa bullerkoncentration.
- utnyttjar alltid maximal stig- och sjunkförmåga vid start och landning
med bogserflygplan eller motorseglare.
- föredrar vinschstart, inte bara p.g.a. lägre kostnad utan även av miljöhänsyn.
- underskrider aldrig lägsta tillåtna flyghöjd över samhällen eller bebyggelse.
- utnyttjar alltid de senaste tekniska hjälpmedel som finns för att minska
buller (t.ex. tre-/fyr-/fembladiga propellrar, ljuddämpare mm) på bogserflygplan
och motorseglare. Flygplansindividens bullervärde skall ligga väsentligt
under tillåtet gränsvärde.
- har ett lågt bullervärde som första prioritet vid nyanskaffning av bogserflygplan
och motorseglare .
- undviker onödigt buller även på marken med t.ex. fältbilar och, om sådana
måste finnas, skall de ha katalysator och fungerande ljuddämpare.
- iakttar skärpt uppmärksamhet under vår och försommar då det finns många
nyfödda djur i markerna. T.ex. vid gräsklippning av fältytor. Extra hänsyn
skall tas på och runt områden med speciellt utsatta djurarter och framförallt
viktigt vid häcknings- och ungfågeltider.
- har uppsikt på var t.ex. naturskyddsområden ligger och landar absolut
inte ute i ett fågelskyddsområde i häckningstid.
- respekterar och tar hänsyn till flora och fauna, speciellt om det finns
sällsynta eller fridlysta växter på eller omkring området.
- planerar sin flygning så att utelandning på växande vall- eller spannmålsarealer
undviks. Om utelandning ändå skett, ser till så att nyfikna ej beträder
växande vall eller spannmålsarealer.
- håller bygglokaler, klubbhus, hangarer, parkeringsplatser och campingplatser
rena och städade och iakttar gällande miljöhanteringsregler med avseende
på återvinning och kretsloppstänkande.

- har ett fungerande system för hantering av miljöfarligt
avfall från t.ex. bygglokalen.


This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
{THEMEDISCLAIMER}